Adviezen

De Cultural Board Zeeland is een initiatief vanuit de culturele sector met als doel deze beter te positioneren in het maatschappelijk debat. De board richt zich op het verbinden van de culturele sector met andere (economische) domeinen en wil optreden als belangenbehartiger en lobbyplatform richting het rijk en partners in Vlaanderen. Vanuit het belang van de verdere emancipatie van de culturele sector hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland op 16 maart jl. ingestemd met de instelling van de Cultural Board Zeeland.

Een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de Cultural Board Zeeland is de advisering aan relevante partijen over culturele strategische vraagstukken voor Zeeland. Op deze pagina leest u meer over de adviezen van de board.

 • Regio Deal: advies over de drie pijlers van de deelopgave cultuur

  De Regio Deal wordt overeengekomen op basis van een convenant. Bij het convenant hoort een uitwerking van de plannen in de vorm van een investeringsprogramma. In aanloop naar de vaststelling van het convenant heeft de Cultural Board Zeeland als het gaat over kunst en cultuur advies uitgebracht over de uitvoering. Concreet gaat het over culturele broedplaatsen in de gemeente Borsele, Terneuzen en Vlissingen, alsook over talentontwikkeling in de kunstensector en kunst- en cultuuronderwijs en tot slot hebben we advies uitgebracht over het vormgeven van een cultuurinnovatiefonds.

  Lees meer
 • Brief aan de informateur nav Provinciale Statenverkiezingen 2023

  Als de Provinciale Statenverkiezingen 2023 achter de rug zijn, start de vorming van een nieuw college en collegeprogramma met de belangrijkste prioriteiten voor deze nieuwe bestuursperiode. Een kans om nieuwe koers te kiezen, en oog houden voor ingezette ontwikkelingen en die verder te brengen. De Cultural Board Zeeland heeft in de vorm van een brief aan de informateur een advies gegeven. Het advies is tijdens een gesprek met de formerende partijen besproken.

  Lees meer
 • Voorbereiding van een nieuwe Regio Deal

  Het voorbereiden van een nieuwe Regio Deal vraagt om tijdige aandacht en urgentie. De tijd dringt om dit op te pakken. Op dit moment is het zaak om al in beeld te komen bij BZK met de wens voor een nieuwe Regio Deal. Veel andere regio’s in Nederland zijn hier al mee bezig en het is verstandig om ook Zeeland wat dit betreft al stevig op de kaart te zetten.

  Lees meer
 • Advies gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Medio maart gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en zullen er in iedere gemeente bestuursakkoorden worden geschreven. Met de wethouders cultuur hebben wij afgesproken om met het oog op het proces van coalitievorming handreikingen op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector te geven.

  Lees meer
 • Pre-advies Provincie Zeeland

  De afgelopen weken hebben wij vele inspirerende en prettige gesprekken mogen voeren. Met het culturele veld, de Economic board Zeeland, de Zeeuwse overheden en het ministerie. Graag geven wij middels dit pre-advies onze eerste bevindingen op basis van deze gespreksronde.

  Lees meer